Документи

––––––––––––––––––––––––

Правилник за вътрешния трудов ред 2022 – 2023 г.

–––––––––––––––––––––––––

Правилник за осигуряване на ЗБУТ 2022 – 2023 г.

–––––––––––––––––––––––––

Етичен кодекс 2022 – 2023 г.

–––––––––––––––––––––––––

Годишен план 2022 – 2023 г.

–––––––––––––––––––––––––

План за квалификации 2022 – 2023 г.

–––––––––––––––––––––––––

Програма за превенция на ранното напускане на училище от учениците 2022 – 2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Програма за предоставяне на равни възможности за учениците от уязвими групи 2022 – 2023 г.

––––––––––––––––––––––––

ЦОУП училищна програма 2022 – 2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Учебен план 4 – А клас 2022 -2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Учебен план 3 – А клас 2022 -2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Учебен план 2 -А клас 2022 -2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Учебен план 1-А клас 2022-2023 г.

––––––––––––––––––––––––

Стратегия за развитие на училището за 2021-2025 г.

––––––––––––––––––––––––

 Седмично разписание за 2021-2022 г.

––––––––––––––––––––––––

Правилник за дейността на училището за 2021-2022 г.

––––––––––––––––––––––––

Правилник за вътрешния трудов ред на училището за 2021- 2022 г.

––––––––––––––––––––––––

Дневен режим за учебната 2021-2022 г.

––––––––––––––––––––––––

Годишен план за дейността на училището за 2021-2022 г.

––––––––––––––––––––

Заповед за избор на изпълнител по Схема Училищен плод и Схема Училищно мляко

––––––––––––––––––––

заповед за работа с лични данни на персонала

–––––––––––––––––––––––––

ОБЯВЛЕНИЕ

––––––––––––––––––––––––-

Списък на услуги, предоставяни от НУ „Христо Попмарков“

Профил на купувача ›

 

 

 

Razdelitel

Бюджет

Бюджет на НУ „Христо Попмарков“ ›