Проекти

2023/2024 учебна година

1.Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ по Програма „Образование“2021 – 2027

Провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца.

Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

Изпълнението на дейността изисква планиране, организиране и провеждане на допълнителни обучения на ученици  в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебни предмета. Допълнителни обучения се организират по БЕЛ и по математика.

2.Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучения се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

3. НП „Без свободен час“

4.Схема“Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

5.Схема „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

„Успех за теб“

2022/2023  учебна година

 

1.НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПОДКРЕПА НА  ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ И СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ“

Националната програма е разработена в съответствие с приоритетна област – 5 „Ефективно включване, трайно приобщаване и образователна интеграция“ на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 – 2030).

2.Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучения се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

3. НП „Без свободен час“

4.Схема“Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

5.Схема „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

1.Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

Основната цел на проекта е насочена към:

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене

2.Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Обучения се осъществяват по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, чиято цел е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.  За постигане на по-голяма ефективност заниманията се провеждат в малки групи от средно пет лица.

С включването в обучения на всички първокласници се цели да се подпомогне осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда. Обученията са насочени и към по-големите ученици, които са изпитали затруднения при преминаване към ОРЕС, като целта е да придобият основни дигитални умения за работа с електронни образователни платформи. Тук са включени и ученици от уязвими групи, такива с майчин език, различен от българския, и тези с родители без компютърна грамотност.

Провеждат се и краткосрочни обучения за усъвършенстване на уменията на педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение.

По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ са проведени и краткосрочни обучение на родители и образователни медиатори .

 

Дейностите, които се изпълняват са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19. Проектът е насочен както към подпомагане на техническото обезпечаване на образователната система, така и към осигуряване на условия за провеждане на ОРЕС, и се стреми да гарантира създаването на равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети и на всички образователни етапи.

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката.

3. НП „Без свободен час“

4.Схема“Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

5.Схема „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

 

2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

1.Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

2.Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

3. НП „Без свободен час“

4.Схема“Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

5.Схема „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

 

 

2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

1.ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, ФИНАНСИРАН ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

Проект „Образование за утрешния ден“

2.Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

„Подкрепа за успех“

2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

График на дейностите по групи за периода юни – септември 2019 г. по проект „Подкрепа за успех“

––––––––––––––––––––––

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

НУ“ХРИСТО ПОПМАРКОВ“-СВИЛЕНГРАД

РАБОТИ ПО ПРОЕКТИТЕ:

 

             1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

Анкетна карта за ученици,които желаят да участват в занимания по интереси в проект „Твоят час“

CCF15112017_00000

             2. НП „Без свободен час“

             3.Схема“Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

             4.Схема „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

 

 

През учебната  2016/2017 г. училището работи по проектите:

 

1. Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

2.НП“На училище без отсъствия“ ,Мярка „Без свободен час“

3.Схема“Училищен плод“ на ДФ „Земеделие“

4.Схема „Училищно мляко“ на ДФ“Земеделие“

5.Програма „Детско полицейско управление“

 

През 2015/2016 г. училището работи по проектите:

 

Programa na EC   НП „ИКТ в училище“ 

 

Programa na EC   НП“На училище без отсъствия“

 

            Мярка „Без свободен час

 

logo Схема „Училищен  плод“ на ДФ“Земеделие“

 

През учебната 2014/2015 учебна година НУ”Христо Попмарков”- Свиленград работи по проектите :

intПроект на Интеракт клуб Свиленград

„Да учим,докато играем“

Продължителност-март 2015-май 2015

Целева група– Първи клас

Видове дейности:

  • Викторина „Аз познавам България“
  • Забавна математика
  • Четене на любима приказка
  • Какъв искам да стана като порасна голям
  • Игри навън

УспехBG 051РО001 – 4.2.05 „ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )

/вижте повече→/Razdelitel

Programa na EC НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩЕТО – ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ   

/вижте повече→/

”Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”

Razdelitel

Programa na ECНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

/вижте повече→/

Мярка „Без свободен час“Razdelitel

Programa na ECНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ 

/вижте повече→/

Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”